Statut II Stowarzyszenie będzie działać w ramach RASiL-u na mocy : podpisanych wzajemnych porozumień. umowa o księgowości z oddzielnym subkontem RASIL-u umowa o dostępności do portalu radzyń info

 • Rozdział I

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • §1

  II Stowarzyszenie będzie działać w ramach RASiL-u na mocy : podpisanych wzajemnych porozumień. umowa o księgowości z oddzielnym subkontem RASIL-u umowa o dostępności do portalu radzyń info

 • § 2

  • Stowarzyszenie działa pod nazwą:Radzyńskiego Klubu Przedsiębiorczości , zwane dalej Klubem
  • Klub może posiadać wyróżniający je znak graficzny.
  • Siedzibą klubu jest …............... Klub swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Klub może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 • § 3

  Klub może być członkiem i uczestniczyć w pracach organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnych celach działania.

 • § 4

  Klub jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorców.

 • Rozdział II

  CELE klubu I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 • § 5

   Celami klubu są:

  • Integracja przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.
  • Podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi małych i średnich firm.
  • Reprezentacja interesów gospodarczych przedsiębiorców wobec władz samorządowych i państwowych.
  • Udzielanie pomocy prawnej i szkoleniowej przedsiębiorcom oraz osobom podejmującym działalność gospodarczą, poprzez działania edukacyjne i oświatowe.
  • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
  • Aktywizacja środowisk gospodarczych regionu
  • Działanie na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
  • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
  • Działalność charytatywna.

 • § 6

  klub realizuje swoje cele poprzez :

  • Organizowanie zebrań i spotkań z przedsiębiorcami celem poznania problemów trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej i podejmowanie przedsięwzięć służących ich rozwiązywaniu.
  • Promowanie firm zrzeszonych w klubie poprzez prasę, radio, tele wizję, sieć internetową oraz wydawnictwa okolicznościowe.
  • Współdziałanie z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnych celach działania.
  • Współpraca z samorządami i instytucjami zmierzająca do osiągnięcia celów klubu przedstawianie odpowiednich analiz, wniosków i postulatów.
  • Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i charytatywnymi.
  • Informowanie członków klubu o planach i przedsięwzięciach gospodarczych miasta i powiatu radzyńskiego
  • Inspirowanie przedsiębiorców dokształcenia, podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz poznawania aktualnych uregulowań prawnych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej.
  • Organizowanie dla przedsiębiorców i ich rodzin imprez kulturalnych służących integracji środowiska gospodarczego.
  • Podejmowanie innych działań zmierzających do poprawy sytuacji organizacyjno ekonomicznej członków klubu
  • Pozyskiwanie środków finansowych i materialnych dla realizacji zadań statutowych.

 • Rozdział III

  CZŁONKOSTWO W KLUBIE

 • § 7

  • członkiem zrzeszenia może być każdy przedsiębiorca który podpisze oświadczenie o przystąpieniu do zrzeszenia
  • ustanie członkostwa następuje w chwili złożenia deklaracji o rezygnacji z członkostwa
  • Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością klubu,
  • która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub organizacyjną.
  • Członkami klubu mogą zostać przedsiębiorcy akceptujący cele i zadania klubu
  • Osoby prawne działają w klubie poprzez swojego przedstawiciela.
  • Przyjęcie nowego członka klubu może nastąpić po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji wstąpienia i uchwały Zarządu o nabyciu członkostwa w klubie

 • § 8

  • Członek klubu ma prawo:
   • uczestniczyć w zebraniach i działalności klubu,
   • wybierać i być wybieranym do władz klubu,
   • przedkładać opinie i propozycje dotyczące wszelkich przejawów działalności klubu,
   • korzystać z pomocy klubu w sprawach związanych z udziałem w jego pracach,
  • Członek klubu ma obowiązek:
   • przestrzegać postanowień statutu,
   • przyczyniać się swoim działaniem do realizacji celów statutowych i uchwał władz klubu
   • opłacać składki członkowskie.
  • Członkowie wspierający posiadają prawa i obowiązki takie same jak członkowie zwyczajni, z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego, w szczególności członek wspierający ma prawo uczestnictwa z głosem doradczym -za pośrednictwem swojego przedstawiciela w Walnym Zgromadzeniu.
 • § 9

  Członkostwo ustaje przez:

  • Złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa.
  • Śmierci członka.
  • Wykluczenia na skutek:
   • nie płacenia składki przez 12 miesięcy
   • rażącego naruszenia postanowień statutu,
   • oczywistego działania na szkodę klubu.
 • § 10

  • Wykluczenie członka następuje na mocy uchwały Zarządu podjętej w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności , co najmniej połowy członków Zarządu.
  • Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członka przysługuje pisemne odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały, poprzez Zarząd, złożoną w siedzibie KLUBU

 • Rozdział IV

  ORGANY STOWARZYSZENIA

  § 11

  • Organami KLUBU są:
   • Walne Zebranie Członków.
   • Zarząd.
   • Komisja Rewizyjna.
  • Kadencja Organów klubu trwa 4 lata.
  • Wybory do władz odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy plus jeden ilości członków.
  • W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz klubu w trakcie kadencji skład osobowy tych władz jest uzupełniany przez organ uprawniony do wyboru.
  • Uzupełnienie składu władz przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy a skład ilościowy organu nie jest wystarczający do działania zgodnie z niniejszym statutem.
 • § 12

  • Walne Zebranie jest najwyższą władzą klubu i stanowią go wszyscy członkowie.
  • Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, co najmniej raz w roku, najpóźniej do końca marca.
  • Na wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 60 dni od daty złożenia wniosku.
  • Zawiadomienie o miejscu, czasie, porządku dziennym i projektami uchwał winno nastąpić, co najmniej 7 dni przed jego terminem, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  • Walne Zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności ½ członków zwyczajnych, a w drugim terminie wyznaczonym przez Zarząd bez względu na liczbę obecnych.
  • Uchwały Walnego Zebrania podejmuje się zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
  • Walne Zebranie każdorazowo dokonuje wyboru Prezydium w składzie do 2 osób, w tym Przewodniczącego i Sekretarza, które odpowiada za zgodność przebiegu obrad z postanowieniami Statutu.
  • Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący, a Sekretarz jest odpowiedzialny za sporządzenie protokołu z przebiegu zebrania.
  • W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym -członkowie zwyczajni a z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 • § 13

  Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania Członków należą:

  • uchwalenie statutu i jego zmian,
  • podejmowanie uchwał programowych Stowarzyszenia,
  • wybór i odwołanie Prezesa Zarządu, Członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej klubu,
  • rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • udzielenie absolutorium Zarządowi,
  • rozpatrywanie odwołań od uchwał innych władz klubu,
  • podejmowanie decyzji o rozwiązaniu klubu, ustanowienie likwidatorów i rozdysponowaniu majątku klubu,
 • § 14

  • Organem wykonawczym klubu jest Zarząd wybierany i odwoływany przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym.
  • Zarząd składa się z 6 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika Sekretarza, trzech członków zarządu.
  • Podział funkcji w Zarządzie dokonuje Zarząd na wniosek Prezesa Zarządu.
  • Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej ½ jego członków, w głosowaniu jawnym.
  • Zarząd może zatrudniać pracowników etatowych oraz udzielać pełnomocnictw.
  • Zarząd zbiera się w miarę potrzeb.
  • Do właściwości Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, a w szczególności::
   • realizacja uchwał Walnego Zebrania,
   • uchwalanie bieżących planów działania,
   • przyjmowanie i wykluczanie członków klubu
   • zarządzanie finansami i sprawowanie pieczy nad majątkiem klubu,
   • zwoływanie i przygotowanie Walnego Zebrania.

 • § 15

  Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych klubu, podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu oraz reprezentowania na zewnątrz uprawniony jest Prezes lub Wiceprezes z jednym z członków zarządu.


 • § 16

  • Organem kontroli wewnętrznej klubu jest Komisja Rewizyjna wybierana przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym.
  • Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób i wybiera w głosowaniu jawnym ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcy przewodniczącego, Sekretarza.
  • Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności, co najmniej połowy jej składu.
  • Do właściwości Komisji Rewizyjnej należy sprawowanie kontroli wewnętrznej nad działalnością klubu, w szczególności poprzez:
   • przeprowadzanie bieżącej i okresowej kontroli dokumentacji
   • w tym finansowej, celem zapewnienia prawidłowości działania klubu
   • . wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi,
   • rozpatrywanie skarg i wniosków członków klubu

 • Rozdział V

  MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

  § 17

  • Majątek klubu stanowią:
   • Składki członkowskie.
   • Dochody z majątku klubu.
   • Dotacje.
   • Darowizny, spadki i zapisy.
   • Odsetki bankowe
  • Majątek klubu może być wykorzystywany wyłącznie do realizacji celów statutowych.
  • Wysokość składki ustalana jest raz w roku przez Walne Zgromadzenie Członków.
  • Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie klubu ( subkonto radzyńskiego Stowarzyszenia inicjatyw lokalnych)

 • Rozdział VI

  ROZWIĄZANIE KLUBU
  § 18

  • Uchwałę w sprawie rozwiązania klubu podejmuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków klubu uprawnionych do głosowania.
  • W uchwale o rozwiązaniu klubu rozstrzyga się również o przeznaczeniu jego majątku.
  • Likwidatorami klubu są członkowie Zarządu - chyba, że w uchwale o rozwiązaniu klubu Walne Zebranie postanowi inaczej.
  • Koszty likwidacji pokrywa się z majątku klubu

 • § 19

  W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniachDeklaracja członkowska zapisana w formacie Acrobat (.pdf).Deklaracja członkowska zapisana w formacie Open Office (.odt).


©MPWEB

mail to: biuro@mpweb-serwis.pl
Image 01 Image 02 Image 03 Image 03 Image 03 Image 03 Image 03 Image 03